COVID-19 Privacyverklaring

Het zora.testcovid.be platform heeft als doelstelling om op een veilige en efficiënte manier de essentiële gegevens van patiënten te bevragen in het kader van de testing voor COVID-19 (SARS-CoV2).

Patiënten kunnen deze applicatie gebruiken om een afspraak te verkrijgen in het test- en triagecentrum ZORA. Het al dan niet verkrijgen van een afspraak wordt gebaseerd op de geldende richtlijnen van de overheid en de eigen huisarts. De organisatie van het test- en triagecentrum zelf heeft hier geen verantwoordelijkheid in. Na het doorlopen van de bevraging zal de patiënt/gebruiker een afspraak ontvangen of informatie over hoe hij /zij toegang tot een test kan krijgen.

De gegevens uit de bevraging worden verwerkt met de bedoeling een wetenschappelijk onderbouwd advies te verstrekken, een vlotte mogelijkheid tot afspraak in een test- en triagecentrum te genereren, en tegelijkertijd een aanvraag voor labo-onderzoek te genereren waarmee de test afgenomen en geanalyseerd kan worden.

Het resultaat zal bezorgd worden aan de huisarts die door de patiënt opgegeven werd of aan de GMD houdende arts. Voor de patiënt is het testresultaat beschikbaar via www.mijngezondheid.be.  De testresultaten worden ook doorgegeven aan de overheid in het kader van monitoring en contact-tracing voor COVID-19 in België. Vooraleer de bevraging gestart wordt krijgt de deelnemer de nodige informatie over het doel van deze applicatie en wat hij er precies van mag verwachten.

De deelnemer aanvaardt de gebruiksvoorwaarden door gebruik van de applicatie. Vooraleer de bevraging afgerond en geregistreerd wordt, krijgt de gebruiker de vraag om toelating te geven voor gebruik en delen van zijn gegevens met de opgegeven en/of GMD houdende huisarts en de overheid. Gepseudonimiseerde gegevens worden gebruikt voor epidemiologisch en wetenschappelijk onderzoek. Dit wil zeggen dat er voor gezorgd wordt dat voor deze doelstelling de gebruiker nooit geïndentificeerd kan worden. Identiteitsgegevens worden dus enkel gedeeld met de eigen zorgverlener en de overheid.

Wie is verwerkingsverantwoordelijke?

Huisartsenkring HRM vzw, met maatschappelijke zetel te Edegem en ondernemingsnummer BE 0421.777.081 , is de Verwerkingsverantwoordelijke van de persoonsgegevens die worden verwerkt in het kader van de Covid-19 testen in het test- en triagecentrum ZORA.

DPO: Filip Verdurme

Welke gegevens worden bewaard?

De zora.testcovid.be applicatie verwerkt alle noodzakelijke gegevens die rechtstreeks in verband staan met de mogelijke besmetting van een patiënt in kader van de COVID-19 pandemie én om clusters van infectiehaarden te detecteren. De databank bestaat uit persoonsgegevens van de patiënt (rijksregisternummer, naam, geboortedatum, adres, emailadres en/of mobiel telefoonnummer), informatie in verband met reden van de testafname die noodzakelijke zijn voor de overheid en het laboratorium dat de test analyseert(symptomen, verblijf in het buitenland…). Het testresultaat wordt gedeeld met de patiënt zelf en met de zorgverleners die een therapeutische relatie met de patiënt hebben. Positieve testresultaten worden gedeeld met de contacttracers.

Gezien het verwerking van bijzondere gegevenscategorieën betreft wordt toegang tot de data beperkt tot de betrokken zorgverleners die een therapeutische relatie met de patiënt hebben en waarvoor toestemming van de patiënt tot gegevensdeling bekomen werd. Andere zorgverleners hebben geen toegang tot de data van de patiënt of de contacten die er met een patiënt geweest zijn.  Alle toegangen worden voorzien van een specifieke rol en worden tevens gelogd (datum, uur, wie toegang had, wat gewijzigd werd). De datamanager(s) heeft toegang tot de gegevens maar heeft geen toelating om deze wegens ongegronde redenen te raadplegen (dus enkel in kader van therapeutische relatie, helpdesk functie). Ook deze toegang wordt gelogd.

Gegevens worden op geanonimiseerde wijze verwerkt voor algemene opvolging van de pandemie en voor wetenschappelijk onderzoek.

Doelstelling en rechtsgrond?

zora.testcovid.be verwerkt persoonsgegevens en gezondheidsgegevens van patiënten met het oog op het opsporen, opvolgen en beperken van de COVID-19 pandemie. De toepasbare rechtsgrond is hier het maatschappelijk belang. Deze gegevens worden ongewijzigd bewaard volgens de wettelijke regelgeving op bewaring van gezondheidsgegevens. Verdere verwerking van deze gegevens is toegelaten voor kwaliteitsbewaking en wetenschappelijk onderzoek. In de mate van het mogelijke zal voor deze laatste doelstellingen zo veel mogelijk gestreefd worden naar minimalisatie en aggregatie van de gegevens en waar mogelijk naar anonimisatie. Resultaten zullen steeds in geaggregeerde vorm afgeleverd worden waarbij er minutieus op wordt toegezien dat identificatie van betrokkenen nooit mogelijk is.

Rechten van de betrokkene

Voor vragen over de dataverwerking of uitvoering van de rechten van de betrokkene kunnen gebruikers terecht bij dr. Filip Verdurme, DPO.

Door deel te nemen aan het onderzoek is de patiënt akkoord met de hoger vermelde verwerking van persoonsgegevens.